2024. jlius 19., pntek
Emlia napja


Adóváltozások 2024 I.

 Minősített könyvelők egyesülete

1. Adózás rendjének törvényét (Art.) érintő
módosítások
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) 2024-től a
következő változásokra/pontosításokra/módosításokra kell figyelnünk.

2. Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Air.)
változásai

3. Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról szóló törvény (Avt.) módosításai


1. Adózás rendjének törvényét (Art.) érintő
módosítások
1.1. Automatikus részletfizetés
Az évközi módosításokkal a társaságokra is kiterjesztésre került az
automatikus részletfizetési kedvezmény lehetősége, tehát legfeljebb
1 millió forint adótartozásig évente egy alkalommal kérhető
hat havi pótlékmentes részletfizetés automatikus engedélyezése.
1.2. Meghatalmazások bejelentése az adóhatóságnál
Azokban az esetekben, amikor állandó meghatalmazás az adóhatóság
ONYA felületén, vagy az ÁNYK-n keresztül a meghatalmazó által
kerül bejelentésre, benyújtásra, nem szükséges külön dokumentumban
megfogalmazott meghatalmazást csatolni. Ez a könnyítés
jogi képviselő meghatalmazása esetén nem alkalmazható.
1.3. Társaságok adófizetése devizában
Az EUR-ban és USD-ben történő társasági és iparűzési adó fizetését
szabályozó kormányrendeleti előírások bekerültek az adózás rendjéről
szóló törvénybe.
1.4. A feltételes adómegállapítás díjának változása
Az évközi módosítások következtében a típusszerződések esetén is
lehetőség van feltételes adómegállapítási kérelem benyújtására a
pénzügyminiszterhez, amelynek díja 10 millió forint. Egyéb esetben
5-ről 8 millió forintra, a kérelem sürgősségi elbírálása esetén pedig
8-ról 12 millió forintra emelkedik a feltételes adómegállapítás díja.
1.5. Gépjárműadóra vonatkozó rendelkezések
újraszabályozása
Az adóhatóság a gépjárműadó fizetési kötelezettséget évi két alkalom
helyett egyszeri alkalommal írja elő a jövőben, amelyet április
15-ig kell megfizetni. Azoknak a természetes személyeknek, akik
nem tudják egy összegben megfizetni az adót, lehetőségük lesz
öthavi részletben megfizetni azt, ha kérelmüket a tárgyév június 30.
napjáig benyújtják az adóhatóságnak.
1.6. Székhelyszolgáltatók
Székhelyszolgáltatóhoz bejegyzett adózók esetében végrehajtási
eljárásban a székhelyszolgáltatót nyilatkozattételre hívhatja fel az
adóhatóság, hogy a lefoglalható vagyontárgy a székhelyszolgáltatónál
fellelhető-e. E nyilatkozat elmulasztása miatt eljárási bírság
szabható ki a székhelyszolgáltatóra.
1.7. E-pénztárgépek
Az Art.-ba bekerültek az e-pénztárgépek alkalmazásának feltételeit
biztosító rendelkezések.
Az e-pénztárgép egy olyan új típusú kassza, amely elektronikus
nyugta adására képes, melyet a vevők egy, a mobiltelefonjukra
letöltött alkalmazás révén tölthetnek le, ezáltal környezetbarát,
zöldebb megoldást jelent, mint az online pénztárgépek.
Az e-pénztárgépek amellett, hogy adminisztráció- és költségcsökkentést
jelentenek, a vásárlást és a jótállási jogok érvényesítését is
egyszerűbbé teszik. Az e-pénztárgépek által a NAV által üzemeltetett
nyugtatárba továbbított adatok 10 évig kerülnek megőrzésre.
Az e-pénztárgépekre vonatkozó előírások megszegése esetén
mulasztási bírsággal kell számolni, melynek mértéke a mulasztó
személyétől és a mulasztás súlyosságától függ.
1.8. Üzletzárás
Az új előírások szerint a NAV mérlegelési jogkörében már számlavagy
nyugtaadási kötelezettség súlyos megszegése esetén is elrendelheti
az üzletzárást.
1.9. Csoportos társasági adóalanyiság
A tevékenységüket év közben kezdő személyeknek az adóhatósági
bejelentkezéstől számítva 30 nap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy
benyújtsák kérelmüket, ha csoportos társasági adóalany tagjaként
kívánnak csatlakozni.
Már működő személyek esetén továbbra is érvényben marad az,
hogy az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó
előtti hónapjának 20. napjáig lehet benyújtani az adóhatósághoz a
csoportos társasági adóalanyhoz való csatlakozás iránti kérelmet.
1.10. Végelszámolás ellenőrzése
Az új rendelkezés értelmében
•• a végelszámolás esetén benyújtandó tevékenységet záró adóbevallás,
•• a végelszámoló által készített záró adóbevallás,
•• a két bevallás közötti időszakról benyújtott bevallás ellenőrzése,
•• valamint a tevékenységet lezáró adóbevallást megelőző időszakra
vonatkozó ellenőrzés
megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvvel szemben annak
átadását, kézbesítését követő 8 napon belül lehet észrevételt tenni.
Erre korábban nem volt lehetőség.
1.11. Ellenőrzési határidő (kockázatos adózó)
Kockázatos adózónál az ellenőrzés határideje 60 nappal meghos�-
szabbodik. Abban az esetben, ha a folyamatban lévő ellenőrzés során
felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a folyamatban
lévő ellenőrzésnél a felszámolási vagy végelszámolási eljárás
az adózó továbbműködésével zárul, akkor az ellenőrzési határidőt
az ellenőrzés kezdetekor alkalmazandó szabályok szerint kell figyelembe
venni.
1.12. Adótartozással rendelkezők közzététele
Az új szabályok egységesítik mind az önkormányzati, mind pedig az
állami adóhatóság által az adótartozással rendelkezők közzétételére
vonatkozó értékhatárokat. Ennek értelmében az előző negyedév
során véglegessé vált határozatban 100 millió forintot meghaladó
összegű adóhiányosok adatai, a megállapított adóhiány és jogkövetkezmény
összegével együtt kerülnek közzétételre.

 2. Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Air.)
változásai

 2.1. Elektronikus kapcsolattartás
Az Air-ben rögzítésre került, hogy az adóhatóság az alanyi adómentességet
választó adózóval elektronikus úton tart kapcsolatot.
Ez eddig is így volt, de mostanra már jogszabályban is megtestesül.
2.2. Hatósági tanú
Az adóhatóság az eljárási cselekmény során hatósági tanút vehet
igénybe, aki az eljárási eseményeket és az általa tapasztalt tényeket
igazolja. Amit ezzel kapcsolatban még tudni érdemes, hogy hatósági
tanúként való közreműködésre senki nem kötelezhető.
Hatósági tanúk szerepe bővül, ugyanis a kezelőszemélyzet nélküli
automataberendezést, valamint csomagautomatát érintő helyszíni
ellenőrzés az adózó közreműködése nélkül, két hatósági tanú
jelenlétében is megindítható.
2.3. Ellenőrzési határidő (jogutód)
Jogutód adózónál a jogelőd adókötelezettségeire is kiterjedő ellenőrzés
határideje 120 nap, ha a vizsgált időszakban, vagy annak nagy
részében valamelyik jogelőd a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező
adózók körébe tartozott.


3. Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról szóló törvény (Avt.) módosításai

A végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság a 10 ezer forintot
meghaladó, de a 200 ezer forintot meg nem haladó követelés esetében
–kivéve az Európai Uniót megillető hagyományos saját forrásból
fennálló követelés, a pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzást
és a jogi személlyel szemben a büntetőeljárásban kiszabott pénzbírságot
– kizárólag hatósági átutalási megbízást és jövedelemletiltást
foganatosít a behajtás érdekében. Ezek eredménytelensége esetén
a tartozást – alakszerű döntés meghozatala nélkül – ideiglenesen
eredménytelen végrehajtással érintett tartozásnak minősítheti, és
a tartozás végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való
jog elévüléséig ezen a jogcímen tarthatja nyilván.
Amennyiben az adóhatóság a jövedelemletiltást nem valós tartalmú
végrehajtható okirat alapján, végrehajtható okirat hiányában
vagy végrehajtható okirat birtokában, de az esedékesség időpontja
előtt nyújtotta be, akkor a jövedelemletiltás teljesítése napjától
a jogosulatlanul beszedett adó, költségvetési támogatás vis�-
szatérítése napjáig a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamat
fizetésére kötelezett.
A végrehajtás során lefoglalt vagyontárgyakat (ingóságot, ingatlant)
a) elektronikus árverésen,
b) hagyományos árverésen (továbbiakban: árverés),
c) árverésen kívüli eladással,
d) törvényben meghatározott ingóságokat speciális értékesítési
szabályok alapján vagy
e) bizományi szerződés keretében
kell értékesíteni.
Az adóhatóság akkor értékesítheti bizományos útján a lefoglalt
vagyontárgyat, ha feltételezhető, hogy az így elérhető vételár magasabb,
mint az árverésen vagy elektronikus árverésen várhatóan elérhető
vételár. A bizományi értékesítésről az adóhatóság végzést hoz.
Bizományi szerződés alapján történő értékesítés esetén, ha a
dolgot nem sikerült értékesíteni, akkor 45 nap elteltével a végrehajtó
a vételárat 15 napos határidőkkel fokozatosan a becsérték
1%-ára szállítja le.
Megkeresésre történő végrehajtás esetén az árverésen kívüli értékesítéshez
a behajtást kérő, illetve a behajtást kérő hatóság beleegyezése
is szükséges, kivéve, ha az értékesítésből befolyó vételárból
a végrehajtási költségek, továbbá valamennyi követelés megtérül.
A behajtást kérő, illetve a behajtást kérő hatóság az adóhatóság
felhívására 8 napon belül elektronikus úton nyilatkozik a beleegyezéséről
vagy annak hiányáról. Abban az esetben, ha a behajtást kérő,
illetve a behajtást kérő hatóság a felhívásnak a megadott határidőn
belül nem tesz eleget, a beleegyezését megadottnak kell tekinteni.
Amennyiben az árverés nyertese a vételárat megfizette, de az
ingóságot az elektronikus értesítést követő 15 napig nem veszi át,
akkor az adóhatóság azt 90 napig megőrzi, és erről, valamint az
átvétel elmulasztásának jogkövetkezményeiről az árverés nyertesét
értesíti, és a tárolással kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére
kötelezi.
Ha az adós az eljárási bírságot kiszabó végzésben megállapított
határidő alatt nem teljesíti a kötelezettségét, akkor az eljárási bírság
egy alkalommal ismételten kiszabható. A kötelezettség határidőben
történő teljesítése esetén az ismételten kiszabott bírság
mérsékelhető vagy elengedhető.
Az adóhatóság a végrehajtást végzéssel megszünteti akkor is, ha
a) az adós a meghatározott cselekményt önként teljesítette, vagy
helyette azt az adóhatóság elvégezte vagy elvégeztette,
b) a kötelezettség végrehajtásához való jog elévült,
c) azt a behajtást kérő hatóság a behajtási megkeresés visszavonása
nélkül kérte,
d) az adóhatóság által lefolytatott végrehajtás nem vezetett eredményre,
és további intézkedés foganatosítására nincs lehetőség,
vagy eredmény attól sem várható.